Ihmisten johtaminen on erilaisuuden johtamista

Ihmisten erilaisuus aiheuttaa esimiestyöhön suuria haasteita ja varsinkin silloin, kun oma ajattelu- ja toimintamalli edustaa ainoata ”totuutta”. Asioiden sujuvuuden ja motivoinnin kannalta on tärkeää pystyä kohtaamaan muut aina heidän omassa maailmassaan, sillä ihmiset motivoituvat aina omasta maailmastaan käsin. Tämä on monelle esimiehelle usein henkisen kasvun paikka. Kaikille joukkueen jäsenille kun ei voi esittää asioita samalla tavalla eivätkä kaikki innostu ja motivoidu samalla tavalla. Esimiehet, jotka ovat ”jumiutuneet” omaan tapaan toimia, tulevat yleensä vain itsensä kaltaisten ihmisten kanssa toimeen ja erilaiset ihmiset aiheuttavat ”ongelmia”. Erilaisuuden ym­mär­tä­miseen ja hyväksymiseen sekä hyödyntämiseen auttaa, kun tiedämme, millä tavalla olemme erilaisia. On tärkeää muistaa, ettei erilaisuus ole eriarvoisuutta, vaan aidosti erilaisuutta. Jokainen meistä on valinnut oman ja meille soveltuvan tavan toimia eri tilanteissa. Ihmiset voivat olla monella tavalla erilaisia ja on tunnistettu ainakin 70 tapaa olla erilainen. Testaa omaa ja joukkueesi toimintatapaa seuraavan neljän esimerkin valossa:

Onko sinulle luontaisinta toiminta vai harkinta?
Toimija ryhtyy välittömästi toimeen ja varsinkin, jos päätös on jo tehty. Hän ottaa helposti aloitteet käsiinsä eikä odottele, että muut aloittaisivat. Toimija on joskus niin nopea, että hän joutuu katumaan omaa nopeuttaan. Harkitsija taas on ”yön yli nukkuja” ja hän odottaa muiden tekevän aloitteen. Hän haluaa aikaa tarkastella asioita monesta eri näkökulmasta. Harkintaan ja pohdiskeluun saattaa kulua paljonkin aikaa ennen päätöstä tai pahimmassa tapauksessa päätöstä ei tehdä lainkaan. Jos oma toimintamalli on toiminnan malli, on syytä hiljentää tahtia ja antaa tilaa sille, joka tarvitsee harinta-aikaa. Jos taas itse mielellään harkitsee, on kehittämisen kohteena esimerkiksi nopeampi päätöksenteko.

Mietitkö asioita tavoitteiden vai ongelmien kautta?
Tämä malli liittyy siihen, miten ihmiset motivoituvat ja fokusoivat asettamiinsa tavoitteisiin. Kuntavoitteisiin pyrkiminen on hallitseva malli, ihmiset pystyvät pitämään huomionsa tavoitteissa, jotka voidaan saavuttaa. Heitä innostavat tulevaisuuden visiot ja saavutettavat tulokset ja heillä on toiminnassa selkeä päämäärä. Kun ongelmalähtöinen ajattelu on hallitseva, tunnistavat ihmiset helposti virheitä ja ongelmia ja he tietävät tarkalleen, mitä kannattaa välttää. He eivät innostu visioista ja tavoitteista, vaan siitä, mistä he pääsevät käytännössä eroon. Tämä asettaa yritystoiminnassa haasteita tavoitteiden asettamisessa, koska näillä ihmisillä tavoitteiden merkitys itsessään on vähäinen. Puheesta on tunnistettavissa käytössä oleva malli: toinen puhuu saavutettavista asioista ja toinen vallitsevista ongelmista.

Teetkö itsenäisesti päätöksiä vai kaipaatko muiden mielipiteitä ja tukea?
Tämä malli selittää, mikä saa ihmiset toimimaan ja motivoitumaan. Sisäisesti motivoituva löytää sisältään syyn toimia. Hän arvioi itse omaa onnistumistaan omien perusteidensa ja arvojensa mukaisesti. Muiden antama kritiikki, kannustaminen tai kehuminen merkitsee hänelle yleensä hyvin vähän, hänelle kannustimet voivat tulla vastuusta ja haasteista. Ulkoisesti motivoituva tarvitsee muilta suuntaa, ohjeita sekä kannustusta ja tukea. Hän kokee onnistumista vasta, kun joku kertoo sen hänelle. Hän tarvitsee jatkuvaa johtamista, ohjaamista, kannustamista ja hyväksymistä. Hän saattaa myös koko ajan pyytää palautetta ja kehumista.

Peilaatko asioita ihmisten vai asioiden näkökulmasta?
Tässä erilaisuudessa korostuu käsiteltävien asioiden merkitys. Joillekin ihmiset ovat tärkeitä ja näiden huomioiminen asioiden käsittelyssä tai päätöksenteossa on etusijalla. Asiaorientoitunut henkilö taas painottaa asioita jättäen ihmiset taka-alalle. Molemmat mallit asettavat haasteita organisaatiossa: jos keskitytään liiaksi ihmisiin, jäävät asiat pahimmillaan tekemättä. Jos taas painopiste on liikaa asioiden hoitamisessa, unohtuvat ihmiset ja näiden hyvinvointi.

 Tunnista siis esimiehenä niin oma tapasi kuin joukkueesi jäsenten tapa ajatella ja toimia, ja mieti sen valossa, miten voit parhaiten palvella joukkuettasi jatkossa.

SelinSelin

Käyntiosoite Varnankatu 3F, 20320 TURKU
Puhelin 050 0710376 / 040 0592 918
Sähköposti info@selinselin.fi
Internet www.selinselin.fi
Uutinen kirjoitettu 23.02.2015